HASTANE ORTAMINDA KULLANILACAK YÜZEY DEZENFEKTANLARI

 

Prof. Dr. Beril ÖZBAKKALOĞLU

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Manisa

Dezenfeksiyon, mikrobiyal kontaminasyon sonrası olası bir enfeksiyonu engellemek için ortamdaki (özellikle hastane ortamı) potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları türce ve sayıca azaltmak, yok etmek veya uzaklaştırmaktır.

 

Dezenfektanlar ise dezenfeksiyon amacıyla kullanılan, mikroorganizmaları hücre zarı işlevini bozmak, hücre proteinlerini denatüre etmek, enzimlerin aktivitesini bozmak ve nükleik asitleri etkilemek gibi yollarla mikrobisit veya mikrobiyostatik etki özelliğine sahip maddelerdir.

 

Dezenfeksiyon işleminde, yüksek düzeyde, orta düzeyde ve düşük düzeyde olmak üzere üç kademede uygulama yapılabilmektedir. Yüksek düzeyde dezenfeksiyon; mukoza ile temas eden araç ve gereçler için, sporisidal aktiviteli kimyasal dezenfektanlarla 20 dakika süre ile uygulanır. Orta düzeyde dezenfeksiyon; termometre ve hidroterapi tankları vb. için tüberkülosidal aktiviteli kimyasal dezenfektanlarla 10 dakika süre ile uygulanır. Düşük düzeyli dezenfeksiyon ise steteskop, yatak, sürgü, küvez, yemek kapları, yerler, duvarlar, lavabo, tuvaletler ve odadaki eşyalara tüberkülosidal aktivitesi olmayan kimyasal dezenfektanlarla 10 dakika süre ile uygulanır.

 

Dezenfeksiyon düzeyinin ve kullanılacak dezenfektanın seçiminde; öncelikle işleme girecek yüzeyin yapısal özelliği (yüzeyde organik maddelerin varlığı) kontamine olduğu, mikroorganizmanın özellikleri(sayı, cins, direnç özellikleri), dezenfektanın özellikleri (yoğunluk, süre, pH, ısı) ve işlemin gerekliliği ile maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır.

Hastane ortamının nozokomiyal infeksiyonlardaki rolü çok önemlidir. Genelde hastane ortamının hasta veya personelden mikroorganizma taşıyabileceği düşünülmemektir. Fakat birçok patojenin bu gibi kuru ortamlarda yaşayabildiği ve çeşitli yollarla yayılabildiği bilinmektedir. Bu nedenle bu ortamların öncelikle temizliği (toz, toprak) ve dezenfeksiyonu (hasta çıkartıları, çeşitli organik maddeler) önemlidir.

Bu ortamlardaki patojenlerin hastalık yapabilmeleri için ortamda yüksek konsantrasyonlarda bulunmaları ve hastalık yapıcı özelliklerinin olması gerekmektedir. Bunun gösterilmesi ancak epidemiyolojik olarak değerlidir. Ortamdan sürüntü ile alınan patojenlerin kültürlerinin yapılmaya çalışılması ortam dekontaminasyonu hakkında sağlıklı bir gösterge değildir, terkedilmiştir.

 

Yüzey dezenfeksiyonu için bir dezenfektan solüsyon seçmeden önce dikkat edilmesi gereken nokta, o iş için gerçekten bir dezenfektan kullanmaya gerek olup olmadığıdır. Örneğin hastadan uzak hastane alanlarının rutin dezenfeksiyonu israftır ve gereksizdir. Bu tür yerler, yüzeyler ve lavabolar sıcak su ve deterjan ile temizlenebilir.

Hasta bakımında, sterillenmesi veya dezenfekte edilmesi gereken, kullanılan alet, cihaz, yer ve yüzeyler, lavabolar, duvarlar hasta ile temas derecelerine göre kritik, yarı kritik ve kritik olmayan diye üç gruba ayrılır. Hasta odasındaki eşyalar, yatak çarşafları, duvar ve döşemeler, lavabo, tuvalet gibi hasta ile yakın temasta olan yüzeyler kritik olmayan gruba girer. Böyle eşya ve alanlar en az sıcak sabunlu veya deterjanlı su ile ve/veya düşük düzeyli dezenfektanlar ile iyice temizlenmelidir. Ancak bir mikrobik bulaş söz konusu ise bu durumda hangi dezenfektanın kullanılmasının yararlı olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Hasta ortamında bulunan organik maddeler özellikle mikroorganizmaların varolduğu kan, serum, mukus, dışkı, balgam, idrar vb. ne kadar çoksa dezenfektanların etkisi o denli az olur. Çünkü bu maddeler kimyasal dezenfektanların yapısını bozabilir veya dezenfektanların mikroorganizmalarla temasını önleyebilir. Öncelikle temizlikle ortam bu maddelerden arındırılmalıdır ve organik materyallerden en az etkilenen dezenfektanlar kullanılmalıdır.

Kimyasal dezenfektan, geniş spektrumlu olmalı, az oral kirlilik ve az deri irritasyonu yapmalı, kokusuz veya az kokulu olmalı, deterjanla birlikte yüksek aktivite göstermeli, pH >7 alkali olmalı, etki süresi bilinmeli ve uygulama sırasında süreye uyulmalıdır.

Hastane ortamının temizlik ve dezenfeksiyonuna; hastanedeki odalar, koğuşlar, hasta yatak ve dolapları, banyo ve lavabo, tuvaletler ve kanalları, duvarlar, ameliyathane masaları dahil olmaktadır. Ayrıca mutfak personeli, laboratuvar personeli, bakım ekibi, hasta ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olabilecek kişiler, kendi çalışma yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmalıdırlar. Herhangi bir yüzey deterjanla temizlenince mevcut mikroorganizmaların %80 i yok edilebilir. Oysa dezenfektan kullanılırsa % 90-99 u ölür. Hastane ortamında kullanılabilecek yüzey dezenfektanları ve özelliklerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Klor ve Klor Bileşikleri (Clidox, Alcide, Clorox %10 klorindioksit)

 

Fenol, türevleri, benzeri bileşikler ve fenol homologları:

Yüzey Aktif Maddeler:

Kuaterner Amonyum Bileşikleri (Roccal, Cetylcide):

Hidrojen Peroksit:

Perasetik asit (peroksiasetik asit):

Formaldehit:

Betapropiyolakton:

Hastane ortamında, hasta odalarının kapı kolları ve karyolalar günlük rutin temizliğinde deterjanlı ve durulanmış ıslak iki bezle ard arda silinmeli ve mutlaka nemli bırakılmayıp, kurulanmalıdır.

Zemin günlük olarak temizlendiğinden infeksiyon riski oluşturmaz ve genellikle dezenfektan kullanmanın gerekli olmadığı kabul edilmektedir. Ancak gerektiğinde infekte hasta odalarında dezenfektan solüsyon kullanılabilmektedir. Örneğin Hepatit-B’li bir hastanın kanı etrafa sıçradığında ve yere döküldüğünde böyle bir tehlikeli bir materyelden personeli korumak için eldiven ve plastik bir önlük giyilerek kan üzerine yüksek konsantrasyonda bir klor bileşiği veya berrak, çözülen bir fenol bileşiği dökülmelidir. Örneğin; 10.000ppm aktif klor içeren bir çözelti (1/10 oranında çamaşır suyu) uygundur.

Kan ve dökülmüş diğer infekte materyalin, laboratuvar atıklarının, tezgah yüzeylerinin, hasta yemek kaplarının dezenfeksiyonu için sodyum hipoklorit veya sodyum dikloroizosiyanürat (NaDCC) kullanılabilir. Sodyum dikloroizosiyanürat formülasyonları toz ve granül halindedir, dökülmüş kan veya infekte materyalin üzerine doğrudan uygulanır ve sonra tek kullanımlık bir bezle silinir.

Berrak çözünen fenol bileşiklerinden bazıları geçimli bir deterjan içerirler, dolayısıyla temizleme ve dezenfeksiyon bir arada yürür. Bu bileşikler balgam, dışkı veya tüberkülozlu materyal ile kontamine olmuş yer ve yüzeyleri dezenfekte etmede de kullanılır.

Ameliyathanede, fenollü dezenfektan çözeltilerle her vaka sonrası oda silinmelidir. Servisler, elektrik süpürgesi ile temizlenmeli normal süpürge ile temizlikten kaçınılmalıdır. Islak yüzeyler mikroorganizmaların üremesini ve patojenlerin yayılımının artmasına neden olabilmektedirler. Bu nedenle yüzeylerin kurutulmasına dikkat edilmelidir.

Duvarların ayda bir tavandan duvara çok iyi temizlenmesi yeterli olmaktadır. Eğer hasta çıkartıları ile kirlenme varsa fenollü veya hipokloritli çözeltilerle dezenfekte edilmelidir.

Yüzey (yer) temizliğinde kullanılan sistemde kovalar, fırçalar, paspaslar ve makineler söz konusudur. Yer temizliğinde kullanılan su kovaları sık sık değiştirilmelidir. Biri pis (kirli paspasın yıkandığı) biri temiz su koymak için kullanılan iki kova tekniği uygulanmalıdır. Kovalar plastik ve iki ayrı renkte olmalıdır. Kullanıldıktan sonra iyice çalkalanmalı, deterjanla iyice yıkanmalı gerekirse dezenfektanlarla yıkanmalı ve mutlaka kurutulmalıdır. Kurutulduktan sonra ters çevrilerek muhafaza edilmelidir.

Fırçalar da kullanıldıktan sonra günlük olarak deterjanlarla yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Kuru olarak saklanmalıdır. Ayrılabilen başlıklı paspaslar kullanıldıktan sonra günlük olarak deterjanla yıkanır, pamuklu bezden yapılmış bir torbaya konulduktan sonra yıkanmak üzere çamaşırhaneye gönderilmeli, ya da %1 sodyum hipoklorit çözeltisinde bekletilip, durulanıp, kurutulmalı ve kuru muhafaza edilmelidir.

 

Makine ile zemin temizliği: Kullanılan temizlik otomatının deposuna önce su sonra yeterli konsantrasyonu sağlayacak miktarda dezenfektan konur. Temizlik esnasında otomat önce kimyasalı bırakır, fırçalar ve vakum yapar, sadece zemin temizliğinde kullanılır. Genellikle iş bittiğinde makinenin tankı boşaltılmalı ve makine kuru olarak muhafaza edilmelidir.

Uygulamada, zemin dezefeksiyonunda günümüzde iki sistemden söz edilebilir.

l. Sistem: Çift kova metodu: Gereçler; 2 kovalı araba, pres ve paspas.

Kullanım: Mavi kovaya yeterince su konulur. İstenilen konsantrasyonda dezenfektan ilave edilir, kırmızı kovaya mavi kovanın ¼ oranında durulama suyu ilave edilir. Akşamdan temizlenmiş paspas, mavi kovadan yeterince ıslatılıp pres preste aynı kovaya sıkılır. Pres hemen kırmızı kovaya çevirilir. Paspas ile 10-15 m2 alan (kirliliğe göre) silinip, paspas kırmızı kovada durulanıp iyice sıkılır. Mavi kovada dezenfektana batırılıp fazla suyu biraz süzüldükten sonra yeterince kırmızı kovaya sıkılır ve işlem bu şekilde devam eder, sonuçta mavi kovadaki dezenfektanlı solüsyon kirlenmeden biter, kırmızı kova kirlenir ve çoğalır. Bu sistem ile neticeler iyi bir uygulama ile %80 civarında çıkabilir. Rutin temizleme sonucu sonuç daha iyileşecektir.

2. Sistem: Mop sistemi: Bu sistemde alanın durumuna göre fazla miktarda 15-20 adet gibi mop alınır. Bu moplar akşamdan yıkanıp kurutulmuştur. Gereçleri: Yeteri kadar mop, mop sapı, mop pres ve arabası. Solüsyona batırılan mopun fazla suyu mop presi ile (aynı kabın içine) sıkılıp yüzey silinir. Kirlenen mop yıkama için kirli torbasına konulup aynı şekilde yenisi alınır ve işlem alan bitinceye kadar devam eder. Sonuç %95 ve üzeridir.

 

Günümüzde Kullanılan Yer ve Yüzey Dezefenktanları

KAYNAKLAR

 1. Aylieffe GAJ. Prevention of spread of infection: Cleaning, disinfection and sterilization. IFIC Newsletter 1993; 5: 5-8.

 2. Babb JR. Disinfection: Process options. IFIC Newsleter 1994; 6: 6-8.

 3. Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. İzmir; 9. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 1999: 219-226.

 4. Bloomfield SF. Chlorine and iodine formulations. In: Ascenzi JM. Ed. Ed. Handbook of Disinfectants and Antiseptics. New York: Marcel Dekker; 1996: 133-158.

 5. Coates D, Hutchinson DN. How to produce a hospital disinfection policy. J Hosp. Infect. 1994; 26: 57-68.

 6. Derbentli Ş. Dezenfeksiyon. Aktüel Tıp Dergisi Ekim 1996; 1(6): 414-416.

 7. Dychdala GR. Chlorine and chlorine compounds. In: SS Block ed. Disinfection, Sterilization and Preservation. 4th ed, Philadelphia: Lea&Febiger. 1991; 138.

 8. Johanson CB: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. In: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Cilt 1, 2000, Nobel Kitabevleri, İstanbul 333-348.

 9. Lever AM, Sutton SV. Antimicrobial effects of hydrogen peroxide as an antiseptic and disinfectant. In: Ascenzi JM. Ed. Handbook of Disinfectants and Antiseptics. New York: Marcel Dekker; 1996: 159-176.

 10. Nystrom B. New tecnology for sterilization and disinfection. Am J. Med 1991; 91: 264-266.

 11. Özyurt M. Hastanelerde Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Tıbbi Atıkların Yok Edilmesi. Hastane İnfek. Dergisi; 1999; 3(4): 175-183.

 12. Palabıyıkoğlu Y. Amelyathanelerin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu. Flora Dergisi 1997: 236-241.

 13. Pelczar MJ Jr, Chan ECS, Krieg NR: Microbiology Concepts and Applications. Control of microorganisms, chemical agents, 1st ed, Newyork: Mc Graw Hill Inc. 1993; 221-236.

 14. Rutala WA. APIC guidelines for selection and use of disinfectants. Infect Control 1990; 18: 99-117.

 15. Rutala WA, Weber JJ. New Disinfection and Sterilization methods. Emerg Infect Dis 2001; 7: 348.

 16. Widmer AF, Frei R: Decontamination, Disinfection and Strelization. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH eds. Manual of Clinical Microbiology, 7 th ed. Washington DC: ASM Pres. 1999; 138-164.

 17. Zaidi M, Wenzel RP: Disinfection, Sterilization and Control of Hospital Waste. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th Ed, 2000, Churchill Livingstone, Philadelphia, p. 2995-3004.