AMELİYATHANEDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON DENEYİMLERİ

 

Hem. Tülay BEKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Samsun

 

 

Hastane İnfeksiyonları gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada geçerli olan ISO, CE, EN standartları Türkiye için lüks değil, geçerliliktir. Bu standartların Türkiye’de de aranması Hastane İnfeksiyonlarının en az düzeye indirilmesi için bir zorunluluktur.

 

TEMİZLEME

Temizlik; görülebilir tüm toz ve kirlerin ortamdan uzaklaşmasıdır. Her sterilizasyon öncesi bütün aletler dezenfekte edilmeli, yıkanmalı, kurulanmalı ve paketlenmelidir.

Aletlerin yüzeyindeki lumen ve birleşme yerlerindeki kaba kirler temizlenmelidir. Uygun büyüklükteki fırçalarla fırçalanmalı, enzimatik deterjanla yıkanmalıdır. Ultrasonik yıkayıcılar da kullanılabilir.

Dezenfeksiyon ise; sporlar dışındaki tüm mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması işlemidir.

 

PAKETLEME

Malzemeyi toz, mikroorganizma ve nemden korur. Sterilizasyondan sonra kuruma ve havalandırmaya izin verir. Sterilizasyondan önce en az 2 saat hazırlanmış paketler oda sıcaklığında tutulmalıdır. Metal konteynır kullanımının cihaz için uygun olup olmadığı bilinmelidir. Örtüler çift kat kullanılmalı, kağıt yüzler ve plastik yüzler birbirine dönük yerleştirilmelidir.

Sterilizatörün Yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar; Aletler, metaller ve setler yatay yerleştirilmeli, dokumalar paketlerin altındaki rafa konulmalı, kağıt plastik ile karşılık gelmelidir. Dokuma paketler gevşek olarak yüklenmelidir. Bohçalar dikey pozisyonda yüklenmelidir. Bohçaların kendi aralarında ve sterilizatörün duvarıyla arasında 5-10cm’lik boşluk olmalıdır. Büyük paketler küçüklerin üzerine konmamalı, yük mümkün olduğunca aynı malzemelerden oluşmalıdır.

 

STERİLİZASYON

Sporlar dahil tüm mikroorganizmaların kesin ölümü veya inaktive olmasıdır. (SAL. 10*) Bir dekontaminasyon işlemidir. Sterilizasyonun basamaklardan oluştuğu, her basamağın izlenmesi ve geçerliliğinin sınanması gerektiği unutulmamalıdır. Sterilizasyon işleminin amacı hasta üzerinde ve içinde kullanılacak malzemenin en hesaplı ve en uygun sürede steril edilmesidir.

Sterilizasyon sırasında en deneyimli personelin bile yapabileceği hatalar konusunda dikkatli olunması gerekir. Yapılan hatalar genellikle; Cihazın parametrelerinin anlaşılmaması, sterillanın özelliği, bohçanın ağırlığı veya yoğunluğunun dikkate alınmaması, yanlış bohça malzemesi ve tekniğinin uygulanması ve cihazın dikkatsizce doldurulması gibi. Buharla sterilizasyonda en önemli konu, buharın tüm yüzeylere nüfuz etmesidir. Buhar her bohçanın ulaşılması en güç iç noktasına nüfuz etmedikçe hiçbir yük güvenli değildir. Yalnızca izlenmiş, geçerlilik testi yapılmış ve kaydı tutulmuş bir sterilizasyon sürecinin güvenliğinden söz edilebilir.

Bu nedenle buharın çalışma prensibini ve sterilizatörün evrelerini anlamak gerekir.

 

Buhar Sterilizasyonu 3 evreden oluşur:

Buhar ile sterilizasyonda başarı için 3 parametrenin gözlemlenmesi gerekir. Doymuş buhar (buhar konsantrasyonu), sıcaklık ve zaman. Şayet buhar aşırı doymuş bir buhar ise, buhar kurur, yeterli su buharı taşımadığı için kuru ısı gibi davranır. Şayet buhar ıslak olursa mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluşturulur. Sonuç olarak Sterilizasyon işlemini buhar yada ısı değil buharlaşma enerjisinin yeniden malzemelere aktarılması oluşturur. İçeride çok az miktarda hava bile olması, enerjinin malzeme yerine bu havaya aktarılmasına neden olur.

 

STERİLİZASYONUN GÖZLEMLENMESİ

Sterilizasyon sürecini izlemenin 3 temel yöntemi vardır.

Fiziksel kontrol;: Cihaz üzerindeki göstergeler, cihaz çıktıları kontrol edilmeli ve kayıt sisteminin bir parçası olarak kullanılmalıdır.

Kimyasal Kontrol; (EN867,ISO 11140) Reaksiyon önemli parametrelerin bir yada daha fazlasının etkisiyle gerçekleşir. Sonuçlar hemen belli olur ancak sterilite hakkında yeterli bilgi vermezler.

Biyolojik Kontrol; (EN866,ISO 11138) Sterilizasyon hatalarını erken dönemde yakalar, bulaş olasılığı yoktur. Sterilizasyon hakkında direk bilgi alınabilir. Sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir.

Beş aşamada sterilizasyon kontrolünün detaylarını anlamak sterilizasyon güvenliğinin arttırılmasında bize yardımcı olacaktır.

1-Cihaz Kontolü:

Cihaz üzerindeki göstergeler kontrol edilir. Elektronik ve mekanik sensörler yıprandıkları için sürekli kalibre edilmeleri gerekir. Bu gerçek zamanlı bilgilere ön vakumlu cihazlarda Bowie&Dick Kimyasal indikatörleri ile ulaşılır.

2-Yük Kontolü:

Bütün Sterilizasyon Programının temelini oluşturur. Sterilizatörün içerisine yerleştirilmiş indikatör yük ile birlikte işleme tabi tutulur.

Yük kontrolü için yüksek sınıf Biyolojik İndikatör veya Kimyasal İndikatörler kullanılır. En azından günde bir kez kullanılması gerekir. Şayet yük implantlardan ve kritik malzemelerden oluşuyorsa o zaman her yükte mutlaka kullanılmalıdır. Bu amaçla üretilen Biyolojik İndikatörler ile Flaş için 1, Buhar için 3, EO için 4 saatte sonuç alınabilir.

3-Maruziyet Kontrolü:

Sterilizayon işleminin etkinliği hakkında bilgi veremezler. Yalnızca bohaçnın sterilizasyon işlemine tabi tutulup tutulmadığını gösterir. Aynı zamanda bohçayı kapalı tutmak için kullanılır. Steril olmamış malzemenin tekrar kullanımını önler. Etiket kartları, Otoklav Bantları gibi.

4-Bohça Kontrolü:

Yük kontrolüne destek veren bir uygulamadır. Yük kontrolüne rağmen bohça içi lokal problemler olabilir. Bohçanın içine sterilanın girip girmediğini ve etkili olup olmadığını kontrol eder. Her bohçada mutlaka kullanılmalıdır. ( Lokal problemler hava kapsilleri, bohçanın büyük ve yoğun olması)

Buhar ve EO Sterilizasyonu sırasındaki kritik değişkenler yakından gözlemlenmeli ve İndikatörler vasıtasıyla detaylı bilgi alınmalıdır. Buhar için kritik değişkenler; Buhar Konsantrasyonu, Isı ve Zaman. Buna rağmen EO’da Gaz Konsantrasyonu, Rölatif nem, Zaman ve sıcaklıktır.

Kimyasal indikatörler Renk İlerlemeli Şeritler, Kademeli Renk Değişimli şerit ve renk değişimli şerit ler şeklinde tasarlanmıştır.

5-Kayıt:

Tüm basamaklara istendiği takdirde tekrar dönülmesini sağlar. Dökümantasyon araçları, kayıt kartları ve etiketleri, kayıt saklama dosyaları ve Log kitapları gibi.

Malzemenin izlenmesinde kullanılan sterilizasyon göstergeleri kayıt edilip saklanmalı, B&D test kağıtları, bohça indikatörleri kayıt sisteminin bir parçası olarak saklanmalı tüm sonuçlar mutlaka deneyimli bir kişi tarafından kontrol edilmelidir. Bu işlemler için kayıt defterleri kullanılabilir.

 

DEPOLAMA:

Tüm malzemeler kapalı transfer araçlarında taşınmalı, raflı sistemlere yerleşrilmelidir. Tekli paketlenmiş gereçleri kapaklı konteynırlarda saklamak gerekir. Kontamine olduğundan şüphe edilen gereçler ise tekrar sterilizasyon işlemine tabi tutulmalıdır.

 

RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü durumsaldır. Paketlemenin kalitesi, saklama şartları, nakliye şekli, dokunma miktarı gibi faktörler raf ömrünü etkileyebilir. Kabul gören şekli depoya “İlk Giren malzeme İlk Çıkar”

 

DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon; cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Bakteri sporlarına her zaman etki etmez. Dezenfeksiyon fiziksel yada kimyasal yollarla gerçekleştirilir.

Dezenfektan; cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak yada öldürmek amacı ile kullanılan kimyasal ürünlerdir.

Dekontaminasyon; cansız maddelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması işlemidir.

Antiseptik; canlı dokularda bulunan patojen mikroorganizmaların üremelerini durduran yada yok eden ürünlerdir.

 

HASTANELERDE DEZENFEKSİYON POLİTİKALARI

Hastanelerde uygulanan dekontaminasyon, dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon faaliyetleri herhangi bir enfeksiyon kontrol programının vazgeçilmez temel unsurlarıdır.

Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya ortadan kaldırmak için hasta bakım malzemelerine uygulanacak mekanik temizlikle birlikte sterilizasyon ve dezenfeksiyonu doğru biçimde ve uygun kimyasallarla yapılması etkili bir enfeksiyon kontrol programı için en önemli koşul olmalıdır.

Dezenfeksiyon hastane enfeksiyonlarından korunmada oldukça etkili bir kavramdır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi dezenfeksiyonda ortamdaki tüm mikroorganizmaların ölmesinin gerekmediği ancak miktarlarının kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi yeterli olmaktadır.

Hastane ortamının sterilizasyon ve dezenfeksiyon faaliyetlerinin başarılı şekilde gerçekleşmesi ancak bunun uygulanabileceği ve takibinin yapılabileceği düzenli bir politikanın varlığı ile mümkündür.

GENELLİKLE BİR HASTANENİN DEZENFEKSİYON POLİTİKASI ŞU HUSUSLARI İÇERMELİDİR.

A- Bunun için uygun kimyasal ürün seçimi,

B- Prosedüre uygun olarak uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,

C- Ürünün belirlenen kullanım prosedürü, ürün referansları ve prospektusu hastanelerin sorumlu birimlerince ( Bu sorumluluk genellikle hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin HEKK olmalıdır), incelenerek onaylanmalıdır.

D- Onaylanan prosedürlerle ilgili uygulamaya yönelik takipler yapılmalıdır.

Bu amaçla;

1-            Onaylanan prosedürler talimatlar halinde düzenli olarak birimlere yayımlanmalı ve yanlış kullanımlara bağlı istenmeyen zararlı etkileri geçimsizlikleri önlemek için izlenmelidir.

2-           Çalışan tüm personeli eğitmek ve periyodik olarak bilgi tazeleme eğitimi yapmak gereklidir.

3-           Dezenfeksiyon işlemleri ile uğraşanların kendilerini korumaya yönelik gerekli önlemler alınmalı

4-           Tıbbi malzeme, araç ve gereçlerin dezenfeksiyonunda öncelikle nemli ısı yöntemleri tercih edilmeli, bu mümkün değilse malzemenin dezenfeksiyonu enfeksiyon oluşturma riskine göre uygun yöntem belirlenerek öneriler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

5-           Aralıklı olarak oto kontrol maksatlı kullanılan ürünün biyolojik aktivitesi ile dezenfeksiyona maruz kalmış tıbbi malzemelerin veya yüzeylerin mikrobiyolojik kontrolleri yapılmalı ve / veya yaptırılmalıdır.

 

DEZENFEKSİYONA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

           

* Mikroorganizmaya bağlı faktörler

·        Mikroorganizmanın yapısı

·        Mikroorganizmanın miktarı

·        Mikroorganizmanın üreme periyodu

*Dezenfeksiyon işleminin ısısı

                        *Ortamın PH’sı

                        *Organik maddelerin varlığı ve miktarı

                        *Dezenfektanın tipi ve konsantrasyonu

                        *Dezenfeksiyona tabi tutulan nesnenin yapısı

                        *Dezenfektana maruz kalma süresidir.

 

DEZENFEKSİYON (AORN) İÇİN ÖNERİLEN UYGULAMA

 

            -Malzemeler dezenfeksiyon öncesi mutlaka temizlenmeli ve kurtulmalıdır.

·        Demonte edilmesi (mümkünse parçalara ayrılmalı)

·        Enzimatik ürün kullanılmalı

·        Dezenfeksiyon

-Dezenfektanlar üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılmalı

-Personel için emniyetli bir ortam sağlanmalıdır.

 

Hastanelerde kullanılan araçlar oluşturabilecekleri enfeksiyon riskine göre farklılıklar gösterir. Dezenfeksiyon yönteminin seçimi, araçların enfeksiyon riski düzeyine göre belirlenir.

1-     Kritik malzemeler

2-     Yarı kritik malzemeler

3-     Kritik olmayan malzemeler

 

Sterillizasyon için herhangi bir değerlendirme söz konusu olmazken (az steril, çok steril gibi )dezenfeksiyon için,

 

*Kritik malzemeler mutlaka steril edilmelidir.

*Yarı kritik malzemeler YSD ve OSD edilmelidir.

*Kritik olmayan malzemeler DSD edilmelidir.

 ÖNERİLER

 

1-       YSD veya sterilizasyonda bütün malzemeler organik maddelerden arındırılması için önce iyice temizlendirilmelidir.

2        Laparaskoplar, artroskoplar ve normal olarak steril dokulara giren diğer kritik malzemeler her kullanımdan önce sterilizasyon işlemine tabi tutulmalı, bu mümkün değilse YSD uygulanmalı

3        Mukoza ile temas eden cihazlara (örn: endoskoplar, endotrakeal tüpler, anestezi ve vantilatör soğutma devreleri) YSD uygulanmalıdır.

4        Yumuşak dokulara veya kemiğe giren, diş tedavisinde kullanılan kritik malzemeler her kullanımdan sonra steril edilmeli veya tek kullanımlık olanları tercih edilmelidir.

5        Yarı kritik malzemelerden özellikle temizlik ve dezenfeksiyonu zor olan endoskop gibi tıbbi aletlerin enzimatik çözücülerle temizlenmeleri ve  sonra oda ısısında en az 20 dakika yüksek seviyeli dezenfektan ile (%2’lik gluteraldahit) işleme tabi tutulmaları gereklidir.

6        Dezenfekte edilen tüm malzemeler kullanımdan önce steril su ile yıkanmalı, kurutularak kullanılmalı.

7        Kritik olmayan hasta bakım gereçleri için düşük seviyeli dezenfektanların kullanımı ve 10 dakikalık uygulama süresi uygundur.

8        Dezenfeksiyon işlemlerinin mutlaka kapalı kaplarda uygulanması önerilmektedir.

 

 SONUÇ:

Hastaneler dezenfeksiyon işlemleri için mutlaka bir politikaya sahip olmalı, bu politikanın hedefleri arasında, uygun dezenfektanın seçimi en verimli şekilde kontrollü kullanımlarını sağlamak, bu amaçla yeterli bilgi vermek ve doğru yönlendirmek olmalıdır.

Sterilizasyon dezenfeksiyon kurallarına uyulduğu takdirde cerrahi ve tıbbi araçların kullanımını sağlamakla birlikte bu konuda tüm kuruluşların kabul edeceği bir rehber hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Kaynaklar:

1-      Sterilizasyon işlemi monitorizasyonu. Patrick Dillon Prezentasyonu

2-      Amerikan National Standards İntitute. Approved 2 November 1993

3-      John M. Boyce. MD (Chair)(SHEA) Hospital Of Saint Raphael, New Haven .CT

4-      Elaine L.Larson RN. PHD (APİC/SHEA) Colombia Üniversty School Of Nursing New  of Nursing New york NY