Bildiri Gönderimi

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİ

11. ULUSLARARASI DAS Kongresinde bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Gönderilecek bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir.
Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bilimsel Kurul, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Bilimsel Kurul tarafından sözlü bildiri olarak seçilen bildiriler dışındaki kabul edilen tüm bildiriler poster şeklinde sunulacaktır.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ:
-Bildiri özetleri yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan On-line Bildiri Özeti Sistemi üzerinden gönderilebilir.
-Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.
-Bildiri özeti gönderimi için son tarih 01 Ekim 2019’dur. Bildiri özetleri gönderilirken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) ve çalışmanın hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir.
-Bildiri özetleri gönderilirken sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:
-Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir. (Özet olan bildirilerin değerlendirme kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra, kongre kitabına basım aşamasında tam metin olarak gönderme ve basılmasına olanak tanınacaktır. Değerlendirmeler sonrası, tam metin gönderme kuralları hakkındaki ayrıntılar kabul mektubu ile birlikte bildiri sahiplerine gönderilecektir.)
-Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
-Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.
-Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
-Bildiri ödülü için değerlendirilmek istenen çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
-Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
-Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
-Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:
   -Amaç
   -Gereç ve Yöntem
   -Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
   -Sonuç(lar)
   -Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.
   -Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

Ameliyathane
Çalışan Güvenliği
Sterilizasyon
Dezenfeksiyon
Asepsi-antisepsi
Diğer
Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler "SUNULMAYAN BİLDİRİLER" başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH : 15 Ekim 2019'DUR.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
-Gönderilen bildiri özetleri “Bildiri Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilerek sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecek ve başvuru sırasına göre bildiriyi sunacak olan yazara kongrenin başlamasından en az 45 gün önce sonuç bildirilecektir.
-Kongreye gönderilen bildiri özetleri “Bildiri Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilir. Bildiri Değerlendirme Komitesi; kongre bilim kurulu, konuşmacı, oturum başkanları ve konusunda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen hakemlerden oluşur.
-Bildiri Değerlendirme Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve alt alanını değiştirme hakkına sahiptir.
-Kongreye gönderilen bildiriler bu hakemler tarafından değerlendirilerek en iyi puan alan bildiriler sözlü bildiri olarak kabul edilir. Bu puanlar ayrıca ödül sahiplerinin belirlenmesinde de kullanılır.
-Değerlendirme sonrası kabul edilen bildiriler için bildiriyi sunacak olan yazara bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" e-posta yolu ile gönderilecektir.
-Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, 30 Ekim 2017 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur.

BİLDİRİLERİN SUNULMASI
-Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
-Sunumların Microsoft Office yazılımları ile hazırlanması gerekmektedir.
-Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır.
-Sözel sunumlar için belirlenen süre, sunum + tartışma toplam 5 dakikadır. Bu süre kesinlikle aşılmamalıdır. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
-Kongrede bildiri olarak kabul edilen posterler basılı olarak değil e-poster şeklinde, kongre merkezinde ayrılan e-poster alanında LCD ekranlardan e-poster olarak sunulacaktır. Kabul edilen bildiri sahiplerine e-poster hazırlama süreci ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

KABUL YAZISI
Gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum veya ödül başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Ekim ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" gönderilecektir.

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

• Kongrede sunulan bildiriler arasından “Ödül Jürisi” tarafından seçilecek "özgün araştırma" niteliğinde 3 adet sözlü ya da postere "Bildiri Ödülü" verilecektir.
• Adaylar bildirilerini elektronik ortamda gönderirken ödüle aday olduklarını mutlaka belirtmek zorundadırlar. Ayrıca adaylar tüm bildiri ödül başvurularında bildirilerini gönderirken aşağıdaki konulara açıklık getirmekle sorumludurlar.
• İnsanlarla ilgili araştırmalarda en son güncellenen Helsinki Bildirgesine göre etik standartlara özen gösterildiği ve yapılan çalışmaların etik kurul onayı aldığı, hastalardan bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.
• Deney hayvanları üzerinde yürütülen çalışmalarda ulusal veya uluslararası etik standartlara uygun olarak yürütüldüğü ve Deney Hayvanları Etik Kurulu onayı alındığı belirtilmelidir.
• Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışmasının söz konusu olmadığı belirtilmelidir.
• Varsa, çalışmalarda alınan her türlü destek yazılmalıdır.
• Aşağıda belirtilen nitelikteki çalışmalar ödüle aday olamazlar:
• Ulusal ya da uluslararası bir dergide kongrenin yapıldığı takvim yılından daha önce yayımlanmış çalışmalar
• Başka bir sunumda (kongre ya da sempozyum) daha önce ödül almış olan çalışmalar

ÖDÜL SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ
• Ödüle hak kazanan bildiriler “Ödül Jürisi” tarafından belirlenir. Ödül jürisi (Jüri üyelerini DAS Derneği Yönetim Kurulu belirler) Jüri üyeleri bildiri ödüllerinin tümünü değerlendirip karara bağlamakla mükelleftirler.
• Ödüle başvuran ve kongrede sunulmak üzere kabul edilen, “Bildiri Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilmiş ve ortalama 10 üzerinden 7 puan almış tüm bildiri özetleri, kongre tarihinden en geç 15 gün önce jüri üyelerine ulaştırılır. Her bir üye, bildiri özetlerinin ön değerlendirmesinden sonra kongredeki sunumu (e-poster veya sözel) değerlendirerek her bir çalışmayı puanlandırır. Jüri üyeleri jüri sekreterinin belirlediği gün ve saatte (en geç kongre gala günü) bir araya gelerek ödül adayları üzerinde tartışır ve ödüle hak kazanan bildirileri belirler.
• Jüri sekreteri bu değerlendirme sonucunu kongre sekreterine iletir. Ödül sahipleri kongre kapanış oturumunda açıklanır ve ödülleri verilir.
• Jüri üyeleri, yazarlar arasında kendilerinin de bulunduğu, ya da kendi birimlerinde yapılmış çalışmaları değerlendiremez.

ÖDÜL MİKTARLARI
• 1. bildirinin sahibine bir sonraki DAS Kongresine kayıt-konaklama bursu,
• 2. Bildirinin sahibine bir sonraki DAS Kongresine kayıt kayıt bursu,
• 3. Bildirinin sahibine kitap ödülü verilecektir.

KONGREYE KALAN SÜREÖNEMLİ TARİHLER 

ONLİNE BİLDİRİ GÖNDERİMİ Sponsorlar

Altın Sponsorlar
Gümüş SponsorlarSponsorlar


ORGANİZASYON

COPYRIGHT © 2019 Das.org.tr