Geri Bildirim

Web sayfası yerine "404" mesajı veya başka bir hata kodu görüyorsanız, sistem sayfayı yüklemeyle ilgili sorun yaşıyordur. Ayrıca sayfanın yavaş yüklendiğini veya hiç açılmadığını görüyorsanız..

Her türlü hata için bize sorun ile ilgili bilgi verin info@das.org.tr mail adresine mail atmanız yeterli

Lütfen mailinizde sorun yaşadığınız sayfa yada modül ile ilgili bilgi vermeyi unutmayınız..

MADDE 1- DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ : 

Bu tüzük hükümlerine göre derneğin adı 'Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS Derneği)' dir. Merkezi İstanbul'dadır. Şubesi yoktur

 

MADDE -2 DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE SURETTE FAALİYETTE BULUNACAĞI:

1. Derneğin amacı; DAS derneği mesleki ve bilimsel bir dernektir. Derneğin amacı; Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon ve ilişkili konularda eğitim, araştırma, bilgilendirme yapmak, standartlar belirleme ve ulusal politikalar oluşturmak için;

a) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon alanındaki çeşitli inceleme ve araştırmalar yapmak, desteklemek, teşvik etmek,

b) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ve diğer sağlık sorunları ile ilgili gelişmeleri takip etmek, toplamak, yaymak,

c) Elde edilen bilgilerden ilgili sağlık kuruluşlarını yararlandırmak ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapmak,

d) Tıp Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalları ve birimleri ile işbirliği gerçekleştirmek,

e) Yurtiçi ve Yurtdışında ilgili dernek, vakıf, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini gerçekleştirmek

f) Eğitimde rolü olan kişilerin sayılarını artırmak, eğitimi yaygınlaştırmaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

 

2. Amaca Yönelik Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir, amacın gerçekleşmesi için Dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon konusunda eğitimi düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak

b) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyonun önemini vurgulamak, doğru uygulama bakımından neler yapılabileceği hususunda sözlü veya basılı olarak ilgili birimleri bilgilendirmek,

c) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon alanındaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek

d) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ile ilgili epidemiyolojik ve deneysel araştırmaların planlanması ve uygulanması,

e) Bu konudaki yöntemlerinin standardizasyonuna çalışmak ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

f) Konusunda istatistik veriler hazırlamak, toplamak ve bunları yaymak,

g) İlgili sağlık kuruluşları ile bu konuda işbirliği yapmak, gerektiğinde onları uyarmak,

h) Bilgileri bütünlemek üzere konu ile ilgili tüm disiplinleri zaman zaman bir araya getirmek;

i) Konu ile ilgili dergi, kitap yayın, film, video kaset, broşür hazırlamak ve bu alandaki yayınları iletişim araçları ile yaymak, ilgili arşiv ve periyodik bibliyografya hazırlamak,

j) İlgili tüm konularda web sayfası, tartışma ve haber grupları oluşturmak, rehberler hazırlamak k) İleri düzeyde uzmanlık kursları, dersler, toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongreler ve yaz okulları düzenleyerek bu konuda çalışmalara yön vermek,

I) Uzmanlık kursları, toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongreler ve yaz okullarına yurt içi ve yurt dışından konuşmacı davet etmek ve masraflarını karşılamak,

m) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon, ayrıca infeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, antibiyotikler ve ilgili diğer konularda da çalışma grupları kurmak, faaliyet gösteren diğer çalışma gruplarına destek vermek,

n) Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilizasyon alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek

o) Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak

ö) Yetişmekte olan araştırıcılara katkı sağlamak, bu konuda çaba sarfetmek,

p) T.C. Hükümetinin yaptığı antlaşmalar çerçevesinde bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel ve kamu kuruluşları, ilgili derneklerle işbirliği yapılması ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet değişiminin sağlanması ve çalışmada bulunulması,

r) Toplum kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

s) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, hastalıkların toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak

ş) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak

t) Üniversitelerin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin gerekirse ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği ile eğitimlerinin yapılmasında yardımcı olmak

u) Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek

ü) Ülkemizde benzer konularda çalışma yapan kuruluşlara, dernekler, halka ve resmi kurumlara danışmanlık hizmeti yapmak, Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi, ayrıca infeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, antibiyotikler ve ilgili diğer konularda danışma ve araştırma merkezleri kurmaktır.

 

3. Bilimsel Danışma Kurulu ve Çalışma Grupları oluşturma

Bilimsel Danışma Kurulu ve çalışma grupları Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Seçimde toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunu alan adaylar Bilimsel Danışma Kuruluna veya çalışma gruplarına 3 yıllığına seçilir. Bilimsel Danışma Kurulu ve çalışma grubu üyeliği için sayı sınırlaması yoktur. Bilimsel Danışma Kurulu veya çalışma gruplarında yer alacak kişiler Dernek üyeleri arasından veya üye olmayanlardan seçilebilir. Bilimsel Danışma Kurulu ve çalışma grubu görevleri fahri hizmet olduğundan huzur hakkı ve ikramiye alamazlar.

4. Amaçlarını Geliştirmek İçin,

a) Tesisler, işletmeler kurabilir,

b) Değişik illerde koordinasyonu sağlayacak temsilciler görevlendirebilir c) Her türlü ayni, nakdi bağışlar ve gönüllü hizmetleri kabul edebilir.

d) Her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapabilir.

 

MADDE- 3 DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞARTLARI:

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını doldurmuş olmak,

2. TC vatandaşı olmak veya Türkiye'de ikamet iznine sahip olmak,

3. Ağır hapis cezası ile hükümlü olmamak,

4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası olmamak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.

5. Derneğin amacını benimsemiş olan, derneğe üye olmak isteyen fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, dernek amaç ve faaliyet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik şartlarını kabul ettiklerini belirten üyelik formunu doldurup dernek başkanlığına müracaat eder. Yönetim kurulu bu üyelik başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kabul veya ret şeklinde kararını başvurana bildirir.

 

MADDE-4 ÜYELİK TÜRLERİ:

1. DERNEK ÜYESİ (Asil Üye); Üyeliğin gerektirdiği her türlü hükümleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, üyelik ödentilerini zamanında ödemek, derneğin toplum içinde görüntüsünü sürdüren üyeler asil üyelerdir

2. FAHRİ ÜYELER (Onursal Üye); Derneğin amaç ve faaliyetleri bölümlerinde gösterilen yardım ve desteği bulunan kimseler ile bu konular da uzmanlığı olan kimseler fahri dernek üyeliği verilir. Fahri üyelerin aidat ödeme, toplantılara katılma zorunluluğu yoktur ve genel kurullarda oy kullanamazlar.

 

MADDE-5 ÜYELİKTEN ÇIKMA:

1. Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak.

2. Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek tüzüğü hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek.

3. Yıllık aidat zorunluluğunu yerine getirmemek.

4. Dernek çalışmalarında doğruluk kuralarına uymamak herhangi bir sebeple derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar veren üyeler dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararı ile çıkartılır.

5. Yukarıdaki nedenlerden üyelikten çıkarılmaların haklı sayılamayacağı yönünde itiraz edilemez.

 

MADDE-6 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

1. Dernek yönetim kurulu kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, gerekiyorsa üyenin de savunmasını yazılı olarak aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

2. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (1) hafta içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanması kadar hak ve yükümlülükleri devam eder.

3. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarların üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

MADDE-7 ÜYELERİN HAKLARI:

1. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

2. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

3. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4. Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

5. Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

MADDE-8 DERNEK ORGANLARI: Dernek organları aşağıda gösterilmiştir.

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetim Kurulu

4. Disiplin Kurulu

 

MADDE-9 GENEL KURUL:

1. Olağan genel kurul toplantısı 3 yılda bir Kasım ayında yapılır.

2. Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

3. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE-10 GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE-11 GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

1. Genel kurul toplantıları genel merkezin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

2. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

3. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE-12 GENEL KURULUN YAPILIŞ USULÜ:

Dernek kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen genel kurul üyeleri çizelgesindeki adları karşısında imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üye sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, dernek başkanıyla sekreter tarafından bir tutanakla saptanır. Genel kurul dernek başkanının salt çoğunluğunun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı ya da yardımcısı veya görevlilerden yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir katip seçilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

MADDE-13 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Olağanüstü genel kurul olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularla, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

1. Dernek üye sayısının (1/5) ini konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

2. Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda(2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

3. Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,

4. Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yönetim ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul gündemi çağırılanlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkarılması önerisi yapılamaz.

 

MADDE-14 GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. T.C. yasalarıyla dernek tüzük hükümleri doğrultusunda kararların alınması,

2. Dernek organlarının seçilmesi,

3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlaması,

4. Yönetim ve denetim kurulları raporları görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek Kabul edilmesi,

6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

8. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yönetim kurulu kararına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar verilmesi,

9. Derneğin feshine karar verilmesi,

10. Derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar verilmesi,

11. Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE-15 YÖNETİM KURULU:

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

1. Yönetim kurulu 3 yılık süre için gizli oyla seçilmiş (7) asil ve (7) yedek üyeden oluşur. Seçimlerden önce genel kurul, yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısını saptayabilir.

2. Yedek üyeler, boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısını yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

3. Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

 

MADDE-16 YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Türk yasaları ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararı almak, genel kurul kararlarını uygulamak.

2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

3. Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

4. Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ve bilanço gelir gider çizelgelerini hazırlamak.

5. Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik niteliklerini yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken ceza ve uygulamaları yapmak.

6. Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelerine ve mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirmek.

7. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve gereken kararları almak, derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

8. İktisadi işletme yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek.

9. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesiyle yönetmeliklerin hazırlaması ve değerlendirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.

10. Genel kurul toplantılarında alınan kararların ilgili yerlere bildirmek.

11. Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.

12. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE-17 DENETLEME KURULU:

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığıyla dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

1. Denetleme kurulu genel kurulda gizli oyla 3 yıl için seçilmiş (3) asil ve (3) yedek Üyeden oluşur.

2. Denetleme kurulu, denetleme görevinin bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı ve karar sayısı yeter ikidir.

3. Denetleme kurulu, derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğinin, derneğin bütçe, hesap ve işlemleriyle ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

MADDE-18 DİSİPLİN KURULU:

Disiplin kurulu gündemde olduğu takdirde genel kurulca, aksi takdirde gerektiğinde yönetim kurulunca (3) asil (3) yedek olmak üzere atanır

Disiplin kurulu, tüzük hükümlerine aykırı hareket eden tüm üyeler hakkında yönetim kurulunca gerekli disiplin kovuşturması yapılması istemi üzerine kendisine gelen olayları en geç otuz gün içerisinde tahkik ederek karara bağlar ve gereğinin yapılması üzerine yönetim kuruluna rapor halinde sunar.

 

MADDE-19 ORTAK HÜKÜMLER:

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste beş toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurul kararı ile bu görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyelerin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye yedi gün içinde asil üyeliğe çağırılır.

 

MADDE-20 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

MADDE-21 ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

MADDE-22 DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Giriş aidatı: Üyeliğe girişte ödenecek giriş aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir.

2. Yıllık aidat: Genel Kurul tarafından onaylanan dönem çalışma bütçesinde öngörülmesi koşuluyla Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda yıllık aidat üyelerden alınabilir.

3. Dernek taşınır taşınmaz malları ile haklarının kira gelirleri,

4. Dernekçe yapılan her türlü yayınlar (dergi, gazete gibi), tertiplenen konferans, toplantı, kurslar ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler,

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar,

6. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan Mülki Amirliğe önceden bilgi vermek suretiyle alınan ayni ve nakdi yardımlar.

 

MADDE-23 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek faaliyet ve hizmetlerde kullanılmak üzere, kullanılacak yerini belgelendirmek şartıyla, dernek üyelerinden veya yönetim kurulu üyelerinden borç alınabilir.

Borçlanma şekli, borcu veren üyenin yazılı beyanı ve yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Borcun ödenmesi durumunda yine alıcının borcun kendisine iade yapıldığına dair beyanı ve yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

 

MADDE-24 GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

1. Alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır veya elektronik ortamda düzenlenir. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

2. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

3. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı Hazine Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarını geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin banka hesabına yatırırlar. 4. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

MADDE- 25 BEYANNAME VERME DERNEKLERİN DENETİMİ

Dernekler kanunu'nun 19.maddesi uyarınca yıl sonu itibariyle faaliyetlerin gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarının gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernekler kanunun 19.maddesinin 2 ve 3 bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla iç işleri bakanlığınca ve mülki idare tarafından, yine kanunu 9. maddesi gereğince iç denetim yapılır.

 

MADDE-26 DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER:

1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. İşletme esasında, İşletme Hesabı Defteri tutulur. Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5. Bilanço esasında, ilk üç maddedeki defterlere ek olarak Yevmiye Defteri ve Büyük Defter tutulur. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Mevzuatın izin verdiği defterler izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik ortamda tutulan defterler dışındaki defterler noter veya il müdürlüğüne tasdik ettirilerek kullanılır.

 

MADDE- 27 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi Genel kurulca yapılır. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescili ancak dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

 

MADDE-28 DERNEĞİN FESHİ, İNFİSAHI VE MALLARININ TASFİYESİ:

Derneğin feshi, infisahı Dernekler Kanunu, Türk medeni ve diğer kanunlar hükümlerine göre yapılır. Dernek genel kurul üyelerinin en az (2/3)' ünün bulunacağı olağan ve olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile karar verilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantıda genel kurul üyelerinin katılımı ne olursa olsun derneğin dağılması, fesih konuları görüşülür. Ancak dağılma ve fesih kararı hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğuyla alınması zorunludur.

Derneğin fesih veya dağılmasına karar verilmesi yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde en büyük mülki amirliğe bildirilir. Derneğin feshi ve dağıtılmasına karar verilmesi durumunda genel kurulca üç kişilik tasfiye komisyonu oluşturulur.

Derneğin genel kurul kararı ile feshine veya dağılmasına karar verilmesi halinde tüm artan mal varlığı, nakit değerleri ve yasal haklar, LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na eşit oranda pay edilerek devredilir.

 

MADDE-29 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında mevcut olmayan hüküm hususlarında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan: Duygu PERÇIN RENDERS

Başkan Yardımcısı: Aziz ÖĞÜTLÜ

Sayman: Mustafa AYTAÇ

Üye: Bülent GÜRLER

Sekreter: Dilek ZENCİROĞLU

Üye: Mehmet Ali ÖZİNEL

Üye: Kader TİRYAKİ

               

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...