Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu

Online Kayıt

 Bildiri Gönderimi


Duyuru        Online Bildiri Gönderimi


 Bildiri özeti son gönderim tarihi: 15 Eylül 2012

 Bildiriyi gönderen kişi bildirisinin durumunu "online" olarak takip edebilecektir.
 Bildiri özetleri hazırlama şekli ve kuralları aşağıdadır:

- Bildiri özetleri 300 sözcüğü geçmemelidir.
- Özet başlığı büyük harfle, başlıkta ve metinde latince yazılan mikroorganizma adları italik yazılmalıdır.
- Yazarların ön adları kısaltılmadan küçük, soyadları büyük harfle yazılmalıdır.
- Çalıştığınız kurumlar yazardan sonra yazılmalı, birden fazla kurum varsa yazarların aidiyeti numara ile belirtilmelidir.
- Bildiri AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR ve SONUÇLAR alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır.
- İstenirse bulgular tek bir tablo veya şekil halinde gösterilebilir.
- Konu indeksleri için 4’e kadar anahtar sözcük verilmelidir.
- Poster özetlerinde kaynak gösterilmesine gerek yoktur.

 Konuşma metinlerinin yazımında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir
 Kaynakların yazılması
- Kaynaklar listesinde yer alan kaynakların tamamının metin içinde kullanılmış olması gereklidir.
- Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre sıralanmalı ve metin içinde cümle sonuna konacak parantez içine Arap rakamları ile yazılmalıdır. Örneğin; ..................... gösterilmiştir (1,5,6).
- Metinde kaynak verilirken yazar adı kullanılıyorsa kaynak numarası yazar adının yanına yazılmalıdır. Örneğin; Smith ve Gordon'a (4) göre .....................
- Henüz yayınlanmamış veriler ve çalışmalar Kaynaklar bölümünde yer almamalıdır.
- Kaynaklarda, yazar sayısının altı veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Yazar sayısının altıdan fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe makalelerde “ve ark.”, İngilizce makalelerde ise “et al.” ilave edilmelidir.
- Dergi isimlerinin kısaltılması Index Medicus’taki stile uygun olarak yapılmalıdır (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.htlm). Index Medicus’ta bulunmayan dergi adları kısaltılmadan yazılmalıdır.
- Kaynaklar yazılırken aşağıdaki örnekler esas alınmalı; noktalamalar, kelime ve harf aralıkları, büyük harfler, dergi ve cilt numarası buna göre düzenlenmelidir.

 Örnekler
 A- Makaleler
- Del Vechio MT, Aronoff SC. Invasive Streptococcus pneumoniae disease in a vaccinated child. Clin Microbiol News 2003; 25: 102-103. 
 B- Kitaplar
Kitap: Pelczar MJ, Chan ACS, Krieg S. Microbiology. 5th ed. New York: McGrew Hill Co, 2003. (Türkçe yazarlı kitaplarda da aynı format kullanılmalı, ancak 5th ed yerine 5. baskı denilmelidir). Bir kuruluş tarafından yayımlanmış olan kitaplarda basımevinin değil, yayımlanan kuruluşun adı ve varsa yayın numarası kullanılmalıdır. Örneğin "İst. Tıp. Fak. Yayın No. 20. İstanbul 1956" gibi.

Kitap Bölüm: Murray, PR and Corbel, MJ. In: Borriello SP, Murray PR, Funke G, Eds. Brucella. Topley and Wilson's Microbiology and Microbial Infections. Tenth edition. London: Hodder Arnold 2005: 1719-51. 
Bildiri Özeti: Seyer A, Yaman M. Çeşitli besiyerlerinde Candida türlerinin morfolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. In: Ağaçfidan A, Erturan Z eds.  XI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı; 21-25 Ekim 2008; Antalya: Türkiye 2008. sayfa 509.

Tez: Küçüker M. Mikoplazmalar [doktora]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1986.

 

C- Sanal Ortam
Web sitesi: World Health Organization. Global strategy for. Geneva: World Health Organization. 2001 [http://www.who.intemational].

Şekil, Tablo, Fotoğraf, Resim, Grafik
- Tablo, şekil, fotoğraf, resim ve grafikler ana metin içine yerleştirilmiş halde gönderilmelidir. 

- Tablo, şekil, fotoğraf, resim ve grafikler Arap rakamları ile numaralandırılmalı ve yazı içinde geçtiği yerler belirtilmelidir.

- Tablo başlığı tablo üst çizgisinin üstüne, sol kenardan başlanarak yazılmalı ve tablo sıra numarasından sonra nokta kullanılmalıdır. 

- Tablolarda kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır.

- Tablolarda metnin tekrarı olmamalıdır

- Şekil, fotoğraf, resim ve grafiklere ait açıklamalar ana metinle beraber en sona eklenerek yollanmalıdır.

- Şekillerde ölçü önemli ise üzerine cm veya mm’yi gösteren bir ölçek çizgisi konmalıdır.

- Fotoğraflar tanınmayı engelleyecek şekilde olmalı ve hastalardan yazılı onam alınmalıdır.

- İsim, baş harfler, hastane kayıt numarası gibi kimlik bilgileri yazılmamalıdır.

- Tablo, şekil, fotoğraf, resim ve grafikler gibi dokümanlar başka bir yayından alıntı ise yazılı baskı izni mutlaka gönderilmelidir.  

2012 Copyright. Tüm hakları saklıdır. Das.org.tr