POSTER BİLDİRİLER  
P-01: Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları
Hande Cengiz
P-02: Bülent Ecevit Üniversitesi Ameliyathanesinde Kullanılan Reusable Tekstillerle Disposable Ürünlerin Maliyetlerinin Kıyaslanması
Arzum Çelik Bekleviç
P-03: Yardımcı Personellerin Enfeksiyon Kontrolü Ve Korunma Önlemleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Songül Akan
P-04: Seçilmiş Spesifik Ameliyatlarda Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Nezihan Yamandağ
P-05: 2015 ve 2017 Yılları Arasında İzole Edilen Burkholderia Cepacialar
Fadime Callak Oku
P-06: Eksternal Ventriküler Drenaj Kateteri Sonrası Menejit/Ventrikülit Gelişme Riski
Fadime Callak Oku
P-07: SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 2012-2017 Yılları Arasında Antibiyotik Tüketim Hızının İzlenmesi
Fadime Callak Oku
P-08: SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2016 ve 2017 Yıllarında Cerrahi Kliniklerde Görülen Enfeksiyonlar ve Etken Olan Mikroorganizmalar
Fadime Callak Oku
P-09: Legionellada Vaka Sürveyansı
Fadime Callak Oku
P-10: Hastaların Klinikten Bulaşabilecek Enfeksiyonlar Hakkında Bilgi Düzeyleri: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Gülsüm Kaya
P-11: Diş Klinik Yardımcılarının Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunmada Bilgi Tutum ve Davranışları
Rasime Öznur Halıcı
P-12: Üçüncü Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde El Hijyeni Uyumunun Değerlendirilmesi: Son Dört Yıl
Gülsüm Kaya
P-13: Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Yeniden Steril Edilen Malzemelerin Maliyet Analizi
Aynur Atilla
P-14: Artroskopik Ön Çapraz Bağ Ameliyatları Sonrası Gelişen Eklem-Bursa Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Gülcan Türkmen
P-15: Personelin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Çiğdem Kayacan, Sevnur İnbat
P-16: Yıkım Onarım Çalışmalarında Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin Legionella Kolonizasyonunu Önleme Çalışmaları
Fadime Callak Oku
P-17: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni (VIP) 3 Yıllık (1 Ocak 2016-31 Ekim 2018) Etken Dağılımının ve Araç Kullanım Oranın İncelenmesi
Özlem Yakın
P-18: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının El Hijyenine Uyumunun Değerlendirilmesi
Güler Ovacık
SÖZLÜ BİLDİRİLER  
S-01: Ameliyathane Çalışanlarının Radyasyon Güvenliğine Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi
Dilek Aygin
S-02: Kalça ve Diz Protezi Ameliyatı Sonrası Gelişen Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Fadime Callak Oku
S-03: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae’ye bağlı Sepsis Gelişiminde Risk Faktörleri, Klinik Sonuçları ve Alınan Önlemler
Esin Yalınbaş
S-04: Cerrahi Kliniklerde Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Cerrahi Profilaksi Uyumunun Değerlendirilmesi
Gülsüm Kaya
S-05: Cerrahi Aletlerin Protein Kalıntı Kontrolünde Chemdye Pro-1 Micro Kalem Sisteminin Duyarlılığının Araştırılması
Duygu Perçin
S-06: Sağlık Personelinde Stetoskop Kulaklığının Dış Kulak Yolu Mikrobiyotasına Etkisi Var mı?
Yasemin Çakır
S-07: Açık Kalp Ameliyatı Öncesi Hastaların Kaygı Düzeylerinin Yoğun Bakımda Kalış ve Taburculuk Sürelerine Etkisinin İncelenmesi
Özge Yaman
S-08: Geliştirdiğimiz Floresan işaretleyen Doğal Boyanın Temizlik Kontrolündeki Etkinliğinin Araştırılması
Oğuz Karabay
  *Metinlerini açabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader yüklü olmalıdır.